Význam a využívanie sily pri nácviku ásan

Pozn .: bez jazykovej úpravy, nasledujúce body boli použité ako osnova na prednáške Jogových dní.

 Týmto príspevkom chcem hlavne poukázať na význam a dôležitosť sily pri cvičení a nácviku ásan. Pôvod jeho vzniku vzišiel z potrieb pri nácviku jogy ale aj z osobných.

Sila ako ju zvyčajne chápeme v jej fyzickom aspekte sa nám javí hlavne na svalovej úrovni. Takýto pohľad je samozrejme úzky, treba ju vidieť aj na psychickej a mentálnej úrovni. Chápeme ju ako integrálnu súčasť našej bytosti. Za socializmu pravdepodobne prišlo ku chybe, pretože všetky mentálne techniky bolo problematické objasňovať a potreba zjemňovania vnímania pravdepodobne so sebou priniesla, že sa pozabudlo na akceptovanie sily, jej zjemňovanie a používanie vo veľmi špecifických detailoch, ktoré chcem t.....? pripomenúť a zdôrazniť

Mnohým chýba pri cvičení použitie sily cítia sa akoby bez aktivity

 • jej používanie a správne chápanie je dôležité pri nácviku hathajogy
 • je našou súčasťou, podieľa sa na energetickej činnosti v našom organizme, usmerňuje a riadi toky energie v energetickom systéme
 • je to tiež forma našej kreativity, pohybová aktivita, rôzna činnosť
 • nesmieme sa jej vzdávať ale ju využívať, je dôležitá, treba ju akceptovať a správne používať, (detto aktivita - pohyb o tom inokedy)
 • môžeme ju určitým spôsobom kategorizovať: mužská, ženská, telesná, sila živlov,...prípadne podľa toho v akej energetickej úrovni ju použijeme
 • pri jej správnom nácviku - uvedomovaní je vhodné sa oprieť o jej fyzickú - telesnú formu
 • je obrovský význam je zrejmý pri správnom držaní (polohe) ásanach,
 • nácvik ásan vo všeobecnosti predpokladá dobrú stavbu tela -kostra, šľachy, svaly, čomu u nás vo väčšine prípadov nie je a z tohoto dôvodu vyplýva význam a dôležitosť vedomého posilňovania, t.j. používania sily
 • v ásanach si všímame aspekty: zaujatie polohy, dosiahnutie správnej stability v polohe, kontrola pohybu v ásane, kontrola prehnutia, (nedovolí prehnutie, ktoré môže byť škodlivé). Sila je tu používaná vo veľmi obmedzenom svalovom rozsahu ALE JE!!! a je nepostrádateľná dôležitá!
 • * jej používanie a nácvik vo veľmi malých rozsahoch a častiach vedie k správnemu zvládnutiu nácviku koncentračných techník, kde mnohokrát postačuje iba vnímanie dotyku, aspekt dotyku by nemal byť vnímaný cez silu, stačí cit. Dotyk je vlastne podnet, ktorý môžem poslúži na vnímanie mentálnej roviny.
 • * postupným nácvikom veľmi jemne a precízne smerovanej sily v malých ohraničených oblastiach ju môžeme transformovať až do mentálnej roviny, odkiaľ sa dá potom jej použitie vykonávať mentálne
 • * je taktiež vhodné kombinovať nácvik Múla bandhy a Uddijána bandhy v ásanach a rozcvičkách.
 • na technikách Múla bandhy a Uddijána bandhy je jasne vidieť postupnosť nácviku uvedomovania si určitých silových prvkov, na začiatku sme nútený tieto techniky vykonávať prevažne iba na silovej úrovni, neskôr sa nám ich zvládnutie darí na mentálnej úrovni čo je vlastne veľmi dôležitý moment
 • vhodné miesta ktoré je dobré posilovať sú už spomínané dve bandhy, ďalej je to oblasť celej chrbtice a iné oblasti, ktoré sú špecifické podľa danej techniky
 • ako príklad si môžeme všimnúť niektoré techniky pri, ktorých sa zjavne vyskytujú chyby pri nesprávnom svalovom tonuse.
 • kobra , bez toho aby bol svalový tonus v oblasti perinea, (zadok, riť) a smeroval hore pozdĺž chrbtice, nastáva silné zalomenie chrbtice v krížovej oblasti, čo spôsobuje veľké presilenie v krížovej časti. Správnym svalovým tonusom nielen posilujeme ale zároveň nám to umožňuje dosahovať optimálnu kontrolu vykonávanej techniky, v tomto prípade je dôležité dôsledne kontrolovať ohnutie chrbtice, ktoré môže byť v tejto polohe dosť extrémne! Výdrž --> masáž podbruška, prehnutie --> ľadviny.
 • (ryba v iyengarovom štýle)( !!!!!! význam pre dýchanie !!!!!! teraz nie)
 • spinálky, vhodným svalovým napätím od perinea pozdĺž chrbtice môžeme získať potrebnú kontrolu vo výkrutoch
 • v každej ásane prakticky existuje niekoľko svalových vlákien ktoré je nevyhnutné udržiavať v tonuse akoby ásana mala svoju kostru. Na jednej strane sa v ásane snažíme relaxovať a na druhej strane nám ásana zároveň poskytuje určitú koncentračnú formu danú jej špecifickou podobou. Ako základné ásany uvažujem Rišikéšsku zostavu podanú Lysbethom. V týchto ásanach ide vo väčšej či menšej miere o centrálnu oblasť chrbtice.
 • nácvik vhodného svalového tonusu pozdĺž chrbtice a iných častí tela je významnou mierou spojený s presunom pozornosti - vedomia do danej oblasti. Tento postup môžeme využívať na techniky zamerané na nácvik práce s vedomím.
 • Účinky:
 • Pozorovanie vedomia, práca s vedomím!!!
 • Koncentračná technika!!! *** zameranie sa na jedno/skupinu svalových vlákien, zväzok/prekríženie svalových vlákien --->koncentračný bod
 • Zdravotné účinky!!! relaxácie – koncentrácie spolu, zdravotné účinky koncentrácie sú na iných úrovniach, (relaxačné a koncentračné techniky spolu niekedy inokedy). Úzka väzba na mentálnej úrovni (s mentálnou rovinou), pokiaľ to nepochopíme neuvedomíme si dostatočne, vážme si svoju silu hoci sme ju schopný vnímať iba na fyzickej úrovni. Nácvik ásan bandh a iných techník je cesta do mentálnej roviny – dimenzie.

 Na záver: nechcem touto prednáškou vytvárať nové teórie, schémy systémy, chcem iba poukázať .. aby kolieska lepšie zapadli. Fyzická sila nám pomáha vytvárať stabilitu - „kotvu“ na zemi aby naše vedomie mohlo lietať v oblakoch.

 •  

© Ľubomír Piják, Bratislava

Stoj na hlave - širšásana

(bez predošlej prednášky nepoužiteľné, iba praktická časť)

 •  
 • nie pre toho, kto nemieni vykonávať praktickú časť
 • kráľovná ásan - blahodárne účinky obrátenej polohy, je to bežne popísané v knihách...
 • etapy: a.) zvládnutie stoja na hlave, b.) do 2 min., c.) nad 2 min.
 • varianty: a.) ako rozcvička, do 2 min., b.) ako ásana - meditácia
 • nevyhnutné sú uvoľňovacie a posilňovacie cviky krku, (Mária Viceníková)
 • * dôležitá je postupnosť a prirodzenosť predlžovania času. Nie formou, že teraz vydržím toľko a toľko ale to musí ísť samé a postupne! Vhodné sú opakovania po kratších dobách
 • dôležité je pochopenie predošlej prednášky. Mnohokrát je stojka problém iba preto lebo nie sú správne vyvinuté príslušné svalové partie. (Tento problém je evidentný pri škorpiónovi, chrbtica tu musí byť dostatočne ohybná!!! + ryba a kobra!)
 • moment použitia sily je bezpodmienečne dôležitý po zvládnutí polohy
 • * hovoríme, že širšásana je stoj na hlave - takýto preklad je nevhodný, pretože z fyzikálneho hľadiska nesmieme dopustiť aby to bol stoj na hlave! Tiaž tela pôsobiaca zvisle sa musí vhodným spôsobom rozložiť cez ruky, ramená a zadnú časť krku. Nesmieme dopustiť aby tiaž tela pôsobila kolmo cez krčné stavce. Stoj na hlave je udržiavaný svalmi a nie stavcami a platničkami krčnej chrbtice! (pôsobiace sily môžeme prirovnať k votknutému nosníku)
 • bez tohoto prístupu sa v krčnej oblasti koncentruje napätie a vytvára blok
 • keď vhodne použijeme svaly zadnej časti krku, svaly horného pletenca a rúk, dokážeme uvoľniť a predýchať prednú časť krku, kde sa nachádzajú veľmi dôležité centrá, dráhy, nervy, tepny ..
 • uvedomovanie si dychu v krčnej oblasti je výhodné
 • môžeme si vytvoriť mierny tonus v perineu a pozdĺž celej chrbtice, docielime tým expresný presun pozornosti na centrálnu oblasť chrbtice, ktorá je v joge jedným z najdôležitejších orgánov.
 • presun vedomia a následné vnímanie energií je dôležitým momentom. Možno aj z tohoto dôvodu sa o nej hovorí ako o Kráľovnej ásan.
 • pohyb energii by mal byť autonómny treba ho iba na úrovni vedomia uvoľniť.
 • * dôležitá je exaktná poloha rúk, hlavy, krčných stavcov a svalov! Pre rôznych ľudí môžu existovať mierne odchýlky. Po určitej dobe v stoji (1 min, 2 min...) je možná korekcia v polohe, aj 1 mm môže mať obrovský význam. Výhodné je nacvičovanie viacerých opakovaní ako výdrže a veľmi pomalé predlžovanie doby!

© Ľubomír Piják, Bratislava

 
  back