Na úvod

 

     Tieto stránky sú venované každému človeku, ktorý hľadá inšpiráciu pre svoj vývoj v duchovnej oblasti, alebo možnosti ako nazrieť a získať „vhľad“ do svojho vnútra a poznať samého seba ...

     Ideovo tieto stránky vychádzajú z jogovej filozofie. Joga je prastará ucelená náuka z ktorej môžeme čerpať hlboké poznanie. Účelné je naučiť sa toto poznanie aplikovať vo svojom vlastnom živote, aby nás obohacovalo a umožňovalo nám naše duchovné napredovanie.

     Mnohé ezoterické systémy a hlavne Joga je pomôcka, prostriedok, nástroj, pomocou ktorého môžeme "uchopiť" niečo nepoznané. Sú to napríklad vnútorné energie, pocity, myšlienky, ... a iné, ktoré nám pomáhajú pri poznávaní samého seba - svojej duchovnej podstaty. Všetko, čo v živote robíme, je viazané na určité druhy energie. Všetci nimi disponujeme, lebo sú našou prirodzenou súčasťou bez ohľadu na to, či si ich uvedomujeme alebo nie. Každá naša aktivita je sprevádzaná určitým prejavom nejakej formy energie. Ak sme dostatočne vnímavý, dokážeme sa pomocou energií učiť, poznávať, vnímať, ... jednotlivosti celku a zároveň samého seba.

     Možnosti aktivít sú v živote rôzne. Sám život je aktivita. Je na nás, ako sa staviame k rôznym prejavom aktivít, ako sa z týchto prejavov dokážeme učiť a interpretovať ich pre svoje duchovné napredovanie. Všetko, čo nás láka, priťahuje, nám aktivuje energetický potenciál. Otvára nám dvere do iných dimenzií, mení nazeranie na svet a zároveň aj na samého seba.

     Naša rôznorodosť nám ponúka širokú paletu činností. Niektoré sú zamerané viac na fyzickú aktivitu, ako sú rôzne druhy športov, niektoré sú viac zamerané na rozmýšľanie, analyzovanie, iné majú svoj špecifický charakter. Tak ako sú špecifikované rôzne druhy činností, tak isto sa vyvinuli aj ezoterické systémy, ktoré majú za cieľ trénovanie mentálnych zručností v rôznch úrovniach vedomia. Pre nás je však podstatné to, že túto činnosť môžeme nasmerovať na svoj duchovný rast .

    Na celý svoj život sa môžeme pozerať ako na inšpiráciu pre naše duchovné napredovanie.