Texty o pránájáme - práve sa na nich pracuje

klasické texty o pránájáme

Ako príklad môžeme uviesť Patandžaliho Yogasutra. Tento text sa objavil na našom trhu v niekoľkých vydaniach. Poukazujem na možnosť získania si textu od rôznych autorov pretože mnohokrát pôvodný text môže mať aj viaczmyslový význam a nie každý preklad to dokázal komplexne vystihnúť.

Na úvod je vždy potrebné si stručne objasniť pojmy s ktorými daný text operuje. Sú to pojmy ako myseľ, vedomie, poznávajúci poznávané, meditácia a podobne. V logickej literatúre majú tieto pojmy obdobný význam a sú potrebné na pochopenie klasických textov. V iných textoch ako napríklad budhistických, šamanských sa ich význam mení a prispôsobuje podľa prostriedkov, ktoré daný mystický smer používa na praktické cvičenia.

Uvádzané texty nie sú výlučne o pránájáme. pránájáma je ich súčasťou a v tomto kontexte je potrebné chápať ich zmysel a význam.

Súčasťou mnohých klasických textov bývajú komentáre od rôznych autorov. Niektoré komentáre sú tak výstižné, že príslušné vydania bývajú vyhľadávané podľa komentárov, ktorý je v nich obsiahnutý.

Bhagavadgíta - je základný klasický text pojednávajúci o joge. O pránájáme je tu zmienka poskromne na dvoch miestach. Význam týchto zopár veršov je však dostatočne inšpirujúci.

 • "Tým, že obetujete vychádzajúci dych vchádzajúcemu dychu a obrátene, neutralizuje jogín obidva dychy. Tak uvoľní pránu zo srdca, a prijíma životnú silu pod svoju kontrolu."
 • "Expert v meditácii (muni) sa stane večne voľným, totiž ten kto hľadá najvyšší cieľ, opustí vonkajšie javy uprie zrak doprostred medzi obočie, neutralizuje prúd prány a apány prúdiaci z nozdier a z pľúc, kontroluje myseľ a intelekt, zapudí žiadosti, strach a hnev."

Patandžaliho Jogasútra - Patandžaliho Jogasútra je text, ktorý na začiatku poukazuje na našu myseľ, ktorej neustála aktívna spôsobuje naše odlišné vnímanie od "absolutnej skutočnosti". Je tu objasňovaný pojem meditácie.

Vznikol asi v 200-300 r.pr.n.l. a spísal ho indický mních Ptandžali.

Vo verši 1,19 je dávaný náš dych do spojitosti s meditáciu. Dalo by sa povedať, že toto je kľúčový moment k objasneniu si významu pranajámy.

Vo verši 1,34 sa poukazuje na význam vedomého dýchania.

Vo verši 2,49 sa hovorí konkrétne o vedomej regulácii dychu - pránájáme.

V ďalších odsekoch sa spresňuje význam dychu 2,50 2,51 2,52

Vo verši 2,53sú popisované dôsledky cvičenia pránjámy.

Gheranda Samhita - je text, ktorý sa od začiatku venuje praktickým technikám. Jeho delenie ma postupnosť od fyzických techník az po techniky venujúce sa meditácii. Uvedené vydanie obsahuje komentár od Sachrova ???(nie som si 100 percent istý), ktorý je obzvlášť vydarený.

Vo verši 1.55-60 je popisovaná technika kapálabháti. Je to kapitola venovaná krijám a zaradenie kapálabháti ako silne očistného cvičenia má svoje opodstatnenie.

Piate poučenie (kapitola) je celá venovaná pránjáme. V tomto texte sú podrobnejše popisované aj prostredie a okolnosti v ktorom a za akých ktreba pránájámu cvičiť.

Vo verši 33-46 je popisovaná technika Nadi-šudhi

Sahita pránjáma verš 47-57. Toto je významná pasáž nakoľko je tu poukazované na možnosti vykonávať pránájámu súčasné s mentálne vykonávanými mantrami.

Súrjabendha pránájáma verš 58-68. Vo verši 59 je popisovaná zádrž dychu, ale v tomto prípade treba byť obzvalášť opatrný, nakoľko sa jedná o značne silovo paktikovanú zádrž. Takáto zádrž môže byť nebezpečná nielen pre začiatočníkov ale aj pre cvičencov, ktorý už určitú dobu praktizujú pranajámu. Treba si uvedomiť, že takéto extrémne silové použite zádrže je možné iba za určitých fyzických a psychických predpokladov. Všeobecné pravidlo je, že dĺžku zádrže predlžujeme iba po sekundách !!! V uvedených veršoch je tiež popísané rozdelenie prán, (modifikácia prán) na 10 základných druhov.

Verše 69-72 Udždžájí. Je to typ pránájámy, ktorý je jednoduchý na nácvik a zároveň svojim účinkom veľmi intenzívne zasahuje do veľmi dôležitých regulačných systémov organizmu.

Sítali pranjáma, verš 73-74. Bhastrika, verš 75-77.

Bhrámari, verš 78-82. Je to jedna zo základných technik. V tomto texte má trochu odlišný výklad ako sme prevažne zvyknutý.

Verš 83, Múrčhá pránájáma. Predpokladá vedomé vnímanie prány, ktorú vedome usmerňujeme na miesto medzi obočím.

Kevali - zadržanie dychu, verš 84-96. V uvedených veršoch je popisované vykonávanie pránjámy v súvislosti s adžapou (nevyslovovanou) a zároveň s vykonávaním zádrží.

Šivasamhita - Je jeden z veľmi inšpirujúcich textov pojednávajúcich o jóge.

V knihe 2. verše 1-31 sa pojednáva o jemnohmotných orgánoch a "pránických" dráhach, ktoré sa nachádzajú v našom jemnohmotnom tele.

V knihe 3. veršoch 1-9 je popísané rozdelenie prán, (modifikácia prán) na 10 základných druhov.

Vo veršoch 22-31 sú veľmi schematicky objasňovaný systém pránjámy.

Gorakšašatak - (O pravde a poznaní - svedectvo starých majstrov), Bratislava 1991, Šport

Hathajogapradipila

texty našej doby

pránájáma, André Van, Lysebeth,

Svami Gitanada .....................

Joga - Svetlo poznania (staršie vydanie - Slnečná cesta ku zdraviu a kráse), Bronislavská - Pani Bronislavská získala osobitné poznatky od známej školy v Indii xxxxx kde nadobudla veľmi kvalitné skúsenosti o joge. Jej knižka veľmi zaujímavým a hodnotným spôsobom popisuje aj techniky pranjámy. Sú tu popísané takmer všetky bežné techniky pránájámy. V knižke je kladený dôraz na praktické cvičenia. Jednotlivé techniky pránájámy nie sú v samostatnej kapitole ale sú zaraďované k ostatným praktikám ako ucelené kapitoly.

Light in pranayama, Yiengar - v súčasnosti neexistuje preklad do češtiny alebo slovenčiny, (aspoň mi to nie je známe). Napriek tomu uvádzame tento text ako jeden zo základných textov o ktoré sa dá pri nácviku opierať. Jednotlivé techniky sú tu precízne podávané vďaka osobitému detailnému prístupu autora ako ho poznáme z hathajogy.

 

odporúčané a dostupné pramene k štúdiu pránájámy

dostupnú literatúru môžeme rozdeliť zhruba na dve časti. Jedna skupina sú staré texty, ktoré sa nachádzajú v rôznych verziách prekladov. Druhú časť tvoria viac-menej používané techniky na úrovni práce s naším dychom. Sú to texty z dnešnej doby.

 • Bhagavadgíta,1976, Odeon, překlad Jaroslav Vacek
 • Bhagavadgíta, 1989, Lyra Pragensis, překlad Rudolf Janíček
 • Ptaňdžaliho Jógasutra, Olomouc 1993, nakl. Přátel duchovných nauk, překlad František Benda
 • Ptaňdžaliho Jógasutra, Liberec, 2002, nakl. SANTAL, překlad a komentář František Benda
 • Ptaňdžaliho Jógasutra, Praha, 1998, nakl. Canopus, Květoslav Minařík
 • Šrí Ptaňdžali, Aforismy o józe, 1993, nakl. Unitaria, Jaromír Skřivánek
 • Gheranda samhita, Bratislava 1991, nakl. CAD Press
 • Šiva samhita, Bratislava 1992-?, nakl. CAD Press
 • Górakšašatakam - O pravde a poznaní, svedectvo starých majstrov, Bratislava 1991, nakl. Šport
 • Hatha-joga-pradipika, má vyjsť, alebo linka
 • Pránájáma technika dechu, André Van Lysebeth, 1999, ARGO,
 • Dr.svámí Gítánada Giri, Jóga krok za krokem,1999, Dobra & Fontána,
 • Joga svetlo poznania, Zdena Bronislawská, 1991, nakl. ALFA
 • Joga; Slnečná cesta ku kráse a zdraviu, Zdena Bronislawská, Věra Jindřichová, 1972, ALFA Bratislava
 • Light on pranayama, B.K.S. Iyengar, 1985 ..... zatiaľ iba v angličtine

Pri štúdiu klasických textov sa mnohokrát stretávame s rôznymi druhmi nejednoznačnosti. Jednou z príčin prečo to tak je, ich transkripcia, ktorá nebýva jednotná a presná. Odporúčam čitateľom aby si tie najdôležitejšie časti textov čítali z pôvodných originálov, (najlepšie priamo v sanskrte).

 

 

 
späťtechniky pranámy