Základné zdravotné a mentálne účinky nacvičovania dýchania a pránájámy
 
 • zachovanie a zlepšovanie celkového telesného zdravia
 • stimulácia a zlepšenie oxidačno redukčných procesov v organizme
 • prečistenie krvi, zvýšenie príjmu kyslíka, zlepšenie vylučovania CO2
 • stimulácia pľúc a srdca, odľahčenie činnosti srdca
 • normalizácia krvného tlaku a frekvencie
 • stimulácia svalových vlákien v krvnom a lymfatickom obehu !
 • harmonizácia a stabilizácia nervového systému
 • stimulácia všetkých orgánov nachádzajúcich sa v brušnej dutine - podpora liečebných procesov
 • zvýšenie odolnosti proti nákazám
 • odstránenie stresu, nervozity, depresii
 • zkľudnenie myšlienok a emócií, z čoho plynie vnútorná vyrovnanosť
 • rozpustenie energetických blokov
 • mozog spotrebuje cca 80% kyslíku

 

Pre nácvik dýchania a pránájámy, sú dôležité veci, ktoré je potrebné sa naučiť rozlišovať:

... pochopenie a začatie si uvedomovania rozdielov čo je dych a čo je prána, s tým súvisí objasnenie si významov pojmov ako sú: švása, (naplňovanie, napúšťanie) – prašvása, (vyprázdňovanie, vypúšťanie), púraka, (pránická aktivita pri nádychu) – réčaka, (pránická aktivita pri výdychu). Význam týchto pojmom býva často na prvý krát nezrozumiteľný, nejasný. Ich pochopenie mnohokrát nastáva až po hodinách usilovnej práci a činorodých cvičeniach. Vo všeobecnosti je vhodné rozlišovať rozdiel v metodike nácviku pránajámy (ako takej) a nácviku dýchania. Je vtom zásadný rozdiel, ktorý sa odráža aj v pohľade na nácvik jednotlivých technik.

... pochopenie rôznorodosti účinku mnohých techník používaných pri nácviku dýchania a pránájámy; na začiatok je dôležité zvládnutie fyzickej roviny jednotlivých techník. O jej dôležitosti sa môžeme presvedčiť blahodárnymi účinkami na naše zdravie. Ide hlavne o správne posilnenie všetkých dýchacích svalov, rozvinutie a uvoľnenie príslušných telesných častí. Obzvlášť dôležité sú bandhy, mudry a zvládnutie správneho svalového tonusu v príslušných partiách na dokonalé ovládanie dychu a prány.

 

 

Systematický nácvik techniky dýchania a pránájámy v zásade môžeme rozdeliť do troch skupín a to na:

 Rozcvičovacie techniky a dychovú gymnastiku - prípravné cviky, ktoré sú veľmi dôležité a potrebné pre nácvik dýchania a pránájámy:

 • prikladanie rúk na časti tela a vnímanie dychovej aktivity
 • synchronizácia každého pohybu s naším dychom
 • dychové cvičenia v chôdzi
 • význam predklonu a záklonu pri nácviku dýchania
 • základný význam bránice pri nácviku dýchania
 • rozdelenie dychu – kategorizácie: na dolný stredný a horný
 • nácvik Hathén. (sú to špecifické ásany, ktoré napomáhajú uvedomovania si dychu v určitých častiach tela)

... učíme sa vnímať rozdiely v súvislosti s našou dychovou aktivitou, t.j., ktoré časti nášho dychového aparátu sa podieľajú na našom dychu .... typy dychu; spodný – bráničný, stredný – hrudný, horný – podkľúčkový. Toto rozdelenie je čisto teoretické, vedome sa nesnažíme o výlučne jednostranný spôsob dýchania. Vždy si uvedomujeme, že pľúca sú jeden celok - vždy sa snažíme o dýchanie so všetkými častiami pľúc. Zároveň to ale neznamená, že pri mnohých cvičeniach sa niektorá časť dýchania nezvýrazní. Treba si tento rozdiel uvedomovať. Blokovanie dýchania v niektorej partii môže viesť k nesprávnym návykom a neskôr k nesprávnej synchronizácii celého dýchacieho systému!!!

 

Samostatné techniky pránájámy a "kľúčové" časti jednotlivých techník pránájámy

 • nácvik múla bandhy a  džalandhára bandhy, (nie sú to techniky pránájámy)
 • nácvik zastavenia dychu; používame maximálne do cca 4 sekúnd!
 • nácvik plného jogového dychu
 • nácvik harmonizácie - plynulosti a rovnomernosti dychu
 • nácvik bhastriky a kapálabháti ich význam pri nácviku dýchania
 • uvedomovanie si rozdielu medzi pasívnym a aktívnym nádychom a výdychom
 • dýchanie cez stiahnuté hlasivky (udždžají)
 • bhramari
 • švása a prašvása
 • ostatné techniky;

... učíme sa postupne chápať význam a dôležitosť podporných techník (múla bandha, džalandhara bandha, uddijána bandha) používaných v pránájáme; učíme sa postupne chápať a ovládať jednotlivé aspekty našej dychovej aktivity, (aktívna a pasívna časť nádychu a výdychu); učíme sa pozorovať súvislosti medzi autonómnou činnosťou nášho dychu a vedomou aktivitou pri jednotlivých technikách; pozorujeme spontánne objavovanie sa pránickej aktivity; vnímame vzťahy a súvislosti pri spontánnom zastavení dychu; zdokonaľujeme zvládanie krátkeho zastavenia dychu ale s častými opakovaniami.

 

Cvičenia pránájámy, (tieto cvičenia predpokladajú, že už máme dokonale zvládnutú vedomú dychovú aktivitu; správny sed; svalové vlákna dýchacieho systému, bandh atď.)

 • bhastrika a kapálabháti ich význam pri nácviku pránájámy
 • pozorovanie pránickej aktivity – púraka a réčaka
 • slnečný a mesačný dych (súrjabhedana, čandrabhendha)
 • striedavé dýchanie (nádí šódhana)
 • ostatné techniky pránájámy

... učíme sa spájať jednotlivé aspekty dýchania do súvislej - komplexnej a harmonickej dychovej aktivity; učíme sa komplexne vnímať pránickú aktivitu a pracovať s ňou; učíme sa vnímať medzné - hraničné stavy našej dychovej aktivity; učíme sa postupne spájať jednotlivé aspekty dychovej aktivity do jedného komplexného - "vyššieho" celku.

 

Všetky uvádzané súvislosti majú byt parciálne nacvičené a následne aplikované v dokonalom zvládnutí konečnej techniky: "nádi šódhany". Táto technika je potom kľúčovou technikou pri cvičení pránájámy a pri ďalšom zdokonaľovaní. Samostatne môžeme ďalej pomocou tejto techniky nacvičovať koncentračné a relaxačné aspekty dýchania. Alebo môžeme pomocou nej priamo pracovať na zdokonaľovaní vnímania našej pránickej aktivity.

 

© Ľubomír Piják 2005

- jednotlivé techniky a ich časti budú postupne zapracovávané a dopĺňané. .

 

 
  späť       klasické a súčasné texty o pránájáme